ពណ៌​ខៀវ​

រុករកដោយ៖ ទាំងអស់។
  • Natrual GemsTurquoise Loose Gems Round 1.25mm

    Natrual Gems Turquoise Loose Gems Round 1.25mm

    ប្រទេស​ចិន​ជា​ប្រទេស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ផលិត​ពណ៌​ខៀវ​។Turquoise ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងខោនធី Zhushan, Yunxi County, Anhui Ma'anshan, Shaanxi Baihe, Xichuan, Henan, Hami, Xinjiang, Wulan, Qinghai និងកន្លែងផ្សេងទៀត។